Instruktorzy

oferta kursów

Zapoznaj się z naszą ofertą kursów.

Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom na kurs:

– wykształcenie minimum zawodowe,
– prawo jazdy danej kategorii od minimum 2 lat (w przypadku podnoszenia kategorii, wymagane jest udokumentowanie conajmniej trzyletniego doświadczenia pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy kat.B).

Dokumenty, które trzeba dostarczyć przed rozpoczęciem kursu:

– zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia instruktorem od lekarza uprawnionego do badań kierowców,
– badanie psychologiczne,
– kopia prawa jazdy (ksero można zrobić na miejscu w biurze),
– kopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
– kopia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub wykroczenie zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami rozdział 6 Art.33 punkt 8 podpunkt a do f.

Cena kursu: 3200 zł.

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określona w tabeli nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r., tj:

– psychologia teoria:10 h, praktyka: 0 h,
– metodyka nauczania teoria:50 h , praktyka:0 h,
– prawo o ruchu drogowym teoria:30 h ,praktyka:0 h,
– technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu teoria: 18h, praktyka:0 h,
– bezpieczeństwo ruchu drogowego teoria:10 h, praktyka: 0h,
– zasady prowadzenia ośrodka szkolenia teoria:6 h,praktyka:0 h,
– technika i taktyka jazdy teoria:2, praktyka: 5h *,
– praktyka instruktorska teoria:4 h, praktyka 50h *,
– razem: 130 godzin teorii, 55 godzin praktyki
(* należy uwzględnić doatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.)

Tabela nr 2

Zakres objęty nauczaniem:

– kat. A 10 godzin,
– kat. B,C,C1,D1,T,B+E,C1+E,D1+E,T lub pozwolenia 30 godzin,
– kat. C+E, D+E 15 godzin,
– kat. D 25 godzin.
* podane wartości odnoszą się odzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

Instruktor techniki jazdy

KTO MOŻE ZOSTAĆ INSTRUKTOREM TECHNIKI JAZDY?

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 Ustawy o kierujących, a mianowicie:

– posiada co najmniej wykształcenie średnie,

– posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia,

– posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

– posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

– oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

– ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy,

– złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjna powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

– została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

WAŻNE!

Od 2013 roku nie trzeba być instruktorem nauki jazdy aby zrobić uprawnienia instruktora techniki jazdy.

PROGRAM KURSU INSTRUKTOR TECHNIKI JAZDY

Szkolenie podstawowe obejmuje zajęcia w zakresie:

– dydaktyki dorosłych,

– doskonalenia techniki jazdy,

– kształcenia umiejętności metodycznych.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktora techniki jazdy kat. A prawa jazdy obejmuje 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje 88 godzin zajęć, w tym 64 godziny oraz 24 godziny szkolenia praktycznego

* (godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, natomiast godzina zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia równa się 60 minutom).

Ustawodawca zdefiniował również wymiar szkolenia dodatkowego przy rozszerzaniu uprawnień. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 18 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 91) w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

EGZAMIN

Egzamin przeprowadza się odrębnie z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Wojewoda, na podstawie odpowiednich dokumentów, sporządza listę osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy zakwalifikowanych na egzamin i przesyła do przewodniczącego komisji wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla tych osób.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z zakresu:

– techniki jazdy pojazdem,

– zasad prowadzenia doskonalenia techniki jazdy z uwzględnieniem wybranych zagadnień z bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– metodyki nauczania z uwzględnieniem psychologii kształcenia dorosłych.

Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności prawidłowego przygotowania i wykonania, zgodnie ze wskazówkami do realizacji, zadań z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie tych zajęć.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

CENA SZKOLENIA

5000 zł do kat. B( przy jednorazowej wpłacie bądź grupie zorganizowanej możliwość negocjacji ceny)

TERMIN SZKOLENIA

Do uzgodnienia.